ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ РІВНЯНЬ ЛІНЕАРИЗОВАНОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ КІЛЬЦЕВИХ ТІЛ

Автор(и)

  • Н.О. ЯРЕЦЬКА
  • А.О. РАМСЬКИЙ
  • В.В. МОРОЗ

DOI:

https://doi.org/10.32782/mathematical-modelling/2023-6-1-16

Ключові слова:

кільцеві штампи, лінеаризована теорія пружності, контактні задачі, початкові напруження, залишкові напруження, рівняння Лапласа, метод розділення змінних

Анотація

У статті представлено метод побудови розв’язків основних рівнянь лінеаризованої теорії пружності для тіл (штампів) кільцевої форми з довільним контуром поперечного перерізу. Розв’язки виписано в системі кругових циліндричних координат для пружного скінченного кільцевого штампа з початковими (залишковими) напруженнями в разі вісесиметричної деформації щодо геометричної осі тіла. Поданий метод побудови може застосовуватися під час дослідження просторових вісесиметричних статичних контактних задач лінеаризованої теорії пружності в координатах початкового деформованого стану для стисливих і нестисливих тіл у випадку однорідних початкових напружень. Це дасть змогу виявити вплив початкових напружень на контактні характеристики тіл і посприяти підвищенню надійності й довговічності інженерних споруд і конструкцій. Важливо відмітити, що врахування початкових (залишкових) напружень у межах лінеаризованої теорії пружності істотно змінює постановку та значно ускладнює розв’язання класичних контактних задач. Тому результати, запропоновані в статті, можна використовувати під час різних постановок подібних задач, де є штампи кільцевої або навіть циліндричної форми. Отримані розв’язки можуть також суттєво допомогти в разі виведення аналітичних залежностей для компонентів напружено-деформованого стану скінченних кільцевих штампів із початковими (залишковими) напруженнями при задоволенні граничних умов конкретної контактної задачі. Розв’язки отримано у вигляді гармонійних функцій, що задовольняють рівняння Лапласа. Вони виведені за допомогою методу розділення змінних (методу Фур’є) й адаптовані для задоволення граничних умов конкретних контактних задач. Умовою існування єдиного розв’язку основного диференціального рівняння лінеаризованої теорії пружності для стисливих і нестисливих тіл є умова сильної еліптичності рівнянь. Ураховуючи це, загальні розв’язки кільцевих тіл представимо у двох можливих варіантах, а саме: 1) у випадку рівних коренів диференціального рівняння; 2) у випадку нерівних його коренів. Такий підхід побудови дав змогу використати отримані результати для числових досліджень контактної взаємодії пружних тіл у випадках довільної структури їх пружного потенціалу.

Посилання

Babych S.Y., Yarets’ka N.O. Contact Problem for an Elastic Ring Punch and a Half-Space with Initial (Residual) Stresses. International Applied Mechanics. 2021. Vol. 57. № 3. Р. 297–305. doi: 10.1007/s10778-021-01081-7

Yaretskaya N.А. Contact Problem for the Rigid Ring Stamp and the Half-Space with Initial (Residual) Stresses. International Applied Mechanics. 2018. Vol. 54. № 5. Р. 539–543. doi: 10.1007/s10778-018-0906-y

Габрусєва І.Ю., Шелестовський Б.Г. Контактна взаємодія кільцевого штампа з попередньо напруженим ізотропним шаром. Вісник Математичні методи та фізико-механічні поля. 2011. Том 54. № 3. С. 138–146.

Guz A.N., Rudnitsky V.B. Fundamentals of the contact interaction theory of elastic bodies with initial (residual) stresses : монографія. Хмельницький : Вид. ПП Мельник, 2006. 710 с.

Yaretska N.O. Mathematical model and solution of spatial contact problem for prestressed cylindrical punch and elastic layer. Innovative paradigm of the development of modern physical-mathematical sciences : сollective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. Р. 261–295. doi: 10.30525/978-9934-26-200-5-10

Бобик О.І., Бобик І.О., Литвин В.В. Рівняння математичної фізики : навчальний посібник. Львів : Новий світ-2000, 2010. 256 с.

Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики: підручник. Київ : Либідь, 2006. 424 с.

Guz A.N., Babich S.Y., Rudnitskii V.B. Contact problems for elastic bodies with initial stresses: Focus on Ukrainian research. Int. Appl. Mech. Rew. 1998. Vol. 51. № 5. P. 343–371. doi: 10.1115/1.3099009

Гузь О.М., Бабич С.Ю., Рудницький В.Б. Контактна взаємодія тіл з початковими напруженнями : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1995. 304 с.

Guz A.N. Nonclassical Problems of Fracture/Failure Mechanics: On the Occasion of the 50th Anniversary of Research (Review). International Applied Mechanics. 2019. Vol. 55. № 4. Р. 343–415. doi: 10.1007/s10778-019-00960-4

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-17