Головна

Прикладні питання математичного моделювання - науковий журнал, у якому висвітлено результати досліджень в галузях математичного моделювання, інформаційних технологій та інженерії. 

Засновник: Херсонський національний технічний університет.

Рік заснування: 2018

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23529-13369Р від 03.08.2018 р.

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

ISSN: 2618-0332 (print), 2618-0340 (online)

Мови видання: українська, англійська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.):
122 - Комп’ютерні науки 
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
192 - Будівництво та цивільна інженерія 

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar, Index Copernicus International, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.