АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.14

Ключові слова:

медична інформаційна система, МІС, електронні медичні картки, e-Health, електронна система охорони здоров'я, ЕСОЗ

Анотація

В Україні протягом останніх п’яти років спостерігається незначна позитивна динаміка розвитку ринку медичних інформаційних систем. Слід відзначити, що цей ринок є ризикованим, затрати на розробку сучасних систем значно переважають економічну ефективність від присутності на ньому, тому нові розробники з’являються рідко. Значними перешкодами на шляху до інформатизації вітчизняної системи охорони здоров’я є недостатнє фінансування медичних закладів, відсутність у керівництва розуміння можливостей, які дають високі технології для підвищення якості роботи медичних закладів, та недостатня стандартизація даних та способів її обробки. В даному дослідженні проведено порівняльний аналіз структурних модулів та функціональних можливостей сучасних медичних інформаційних систем, що використовуються в Україні. Кожна з них поставляється в різній конфігурації, деякі дозволяють вибирати модулі для придбання. Але, як правило, кожна система має схожий базовий набір модулів. Більшість систем побудовано на основі клієнт-серверної архітектури, яка забезпечує обмежену кількість функцій – переважно підготовку статистичних звітів та стандартних форм МОЗ. В результаті проведеного аналізу, виявлено брак застосування методів інтелектуального аналізу даних та штучного інтелекту в цих системах, що значно підвищило б їх якість. Також не було знайдено жодної системи, яка б мала модуль аналізу та прогнозування розвитку хронічних захворювань та їх загострення, модуль для роботи та моніторингу стану пацієнтів з цукровим діабетом – вважаємо, що ці модулі на сьогодні є досить важливими. В Україні найбільш поширені у використанні медичні системи вітчизняного виробництва. До українського ринку проявляють інтерес також польські та турецькі розробники медичних інформаційних систем. Проте вартість впровадження цих систем є значно вищою, ніж у аналогічних українських систем.

Посилання

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. 2017. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/cтратегія-сталого-розвитку-україни-до-2030-року

Назірова Т.О., Костенко О.Б. Огляд моделей розвитку eHealth та наявних медичних інформаційних систем. Проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору. Науковий вісник НЛТУ України Том 27 № 10. 2017. DOI: 10.15421/40271027

Самофалов Д.О. Публічне управління й адміністрування медичних інформаційних систем як основного інструменту інформаційно-комунікаційних технологій в охороні здоров’я України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Державне управління Том 32 (71) № 3. 2021. С. 48–54. DOI: 10.32838/TNU-2663-6468/2021.3/09

Волошин С.О. Аналіз технологій створення медичних інформаційних систем. Медична інформатика та інженерія № 4. 2009 – С. 91–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2009_4_18

Копняк К.В. Оцінювання ефективності впровадження медичних інформаційних систем. Економіка і організація управління № 2(26). 2017. С. 109–119.

Лещенко О.І., Бондаренко Г.С., Пенязенко В.І. Аналіз проблем побудови та захисту інформації розподіленої інформаційної системи медичних установ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 171–173.

Міхнова А. В., Міхнов Д. К., Чиркова К. С. Модель спеціалізованої медичної інформаційної системи служби крові. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2019. 2019. С. 75–82. DOI: 10.30929/1995-0519.2019.5.75-82

Левківський В.Л. Концептуальні положення та технології побудови інформаційної системи віддаленого діагностування стану пацієнтів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Технічні науки Том 31 (70) № 6 2020 Частина 1. С. 105–112. DOI: 10.32838/TNU-2663-5941/2020.6-1/18

Ключко О.М. Медична інформаційна система моніторингу стану здоров’я населення із захистом персональних даних. Медична інформатика та інженерія. № 1 2020. С. 17–28. DOI: 10.11603/mie.1996-1960.2020.1.11126.

Levkivskyi, V., Marchuk, G., Kuzmenko, O., Levchenko, A. The System of Automated Diabetes Control. Proceedings of the 5th Workshop for Young Scientists in Computer Science and Software Engineering – CS&SE@SW. SciTePress. 2023. pages 41–49. DOI: 10.5220/0012009500003561

Електронна система охорони здоров'я в Україні. 2023. URL: https://ehealth.gov.ua/

Медичні інформаційні системи: огляд можливостей і приклади використання. 2023. URL: https://evergreens.com.ua/ua/articles/medical-information-systems.html

Міністерство охорони здоров’я України. Персональні дані надійно захищені в електронній системі охорони здоров’я. 2018. URL: http://moz.gov.ua/article/reform-plan/personalni-dani-nadijno-zahischeni-v-elektronnijsistemiohoroni-zdorov’ja.

Постанова кабінету міністрів України “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” № 411 від 25 квітня 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-п#Text

Українська ІТ компанія “Doctor Eleks”. 2023. URL: https://doctor.eleks.com/ehealth

Медична інформаційна система EMCiMED. 2023. URL: https://emci.ua/products/emcimed/

Інформаційні технології для медицини “МедІнфоСервіс”. 2023. URL: https://www.infomed.ck.ua/

Медична інформаційна система «Нейрон». 2023. URL: https://neuron.aljur.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13