ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.22

Ключові слова:

громадянське суспільство, політична модернізація, інституціональний розвиток, демократичний процес, децентралізація

Анотація

В статті приділяється увага теоретичному підґрунтю формування інституціонального розвитку громадянського суспільства. Актуалізація теми статті підтверджується необхідністю формування та розвитку сучасного українського громадянського суспільства діяльність якого впливає на численні сфери суспільного життя та розвиток держави в цілому. Матеріал статті деталізує складові інституціональних перетворень сучасного громадянського суспільства, поєднуючи демократію, права людини; політичну участь; боротьбу з корупцією; соціальну справедливість; екологічні питання; міжнародну співпрацю та культурний розвиток в єдиний необхідний механізм розвитку. Аналіз сучасних наукових розробок обраного напрямку дослідження свідчить про наявність великої кількості праць закордонних та вітчизняних вчених, в яких приділяється увага вирішенню проблем пов’язаних інституціональним розвитком громадянського суспільства. Враховуючи це, дана стаття є продовженням наукового пошуку вирішення зазначеної актуальної проблеми сучасності. Доведено необхідність дослідження сучасних викликів та тенденції у політиці та суспільстві, які сприяють розвитку більш динамічної та адаптивної політичної модернізації в різних країнах світу, що дало змогу з’ясувати необхідність інституціонального розвитку громадянського суспільства в умовах демократичної трансформації України В статті доведено, що мета та основні завдання інституціонального розвитку громадянського суспільства це удосконалення діяльності сучасних інститутів громадянського суспільства, що повинно привести до активного розвитку демократичної, правової соціальної держави, в якої члени громадянського суспільства об’єднуються для прийняття важливіших для держави рішень, захисту прав, свобод та інтересів громадян. В дослідженні визнана необхідність функціонування меланізмів управління для розвитку інститутів громадянського суспільства, метою роботи яких є досягнення спільного блага, що спрямовується на підвищення рівня соціально-економічного розвитку держави.

Посилання

Росія на шляху до диктатури, але дві третини світу нейтральні або підтримують її. Розбір «Індексу демократії – 2022» The Economist. URL: https://forbes.ua/svit/indeks-demokratii-2022-02022023-11488

SeymourMartin Lipset Political man: the social bases of politics. Doubleday and company, Inc., New York, 1960. p. 77-96.

Huntington S. Clash of Civilizations, Publishing House LLC AST, 2003. 603 p.

Daniel Lerner. Political Modernization and Husbandry: Studies in Postcolonial Estates, AST, 1984. 234 p.

Чудовська І. Соціологія масових комунікацій: навчальний посібник, Київ, 2021. 235 с.

Пластун М. С. Глава держави і антикорупційна політика: проблеми формуваню та реалізації : монографія, Одеса. Фенікс, 2018. 224 с.

Бурдьє П. Практичний глузд / Пер. з фр., К.: Український центр духовної культури, 2003. 503 с.

Медвідь Ф., Медвідь А. Інституалізація громадянського суспільства в Україні в умовах політичної модернізації Наукові записки інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2011. Випуск 6, С. 175-186.

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. Дрогобич. ВФ «Відродження», 2004. 488 с.

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник, К, 2011. 182 с.

Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Ганжуров Ю.С. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч.посібник К. Либідь, 2008. 440 с.

Грузд М.М. Участь інститутів громадянського суспільства у становленні держави соціального добробуту. Право та державне управління. 2019р., № 2 (35) том 1. С. 174-180.

Михальченко М. Методологічні проблеми дослідження взаємодії соціально- правової держави і громадянського суспільства. Наукові записки: збірник. К.: ІПіЕНД, 2004, Вин. 25. С. 23-35.

Рудич Ф.М. Громадянське суспільство та народовладдя: методологічний контекст Наукові записки: збірник К.: ІПіЕНД, 2004. Вип. 25. С. 11-23.

Трима К.А. Глобалізація як фактор трансформації українського громадянського суспільства (на прикладі громадських організацій): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Київ, 2011. 15 с.

Музиченко Г. Співпраця влади та громадянського суспільства як умова подальшого демократичного розвитку України. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом, 2022, Випуск 3 (63). С. 83-88.

Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки: Указ Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ