МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТИМУЛІВ У ПОСТКОНФЛІКТНОМУ ВІДНОВЛЕННІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.26

Ключові слова:

інноваційні стимули, потенціал, індустрія туризму, бренд, дохід, відновлення

Анотація

В статті розроблено методологічний підхід до оцінки інноваційних стимулів індустрії туризму в періоді постконфліктного відновлення, які в праксеологічній площині розвитку підприємств дозволяють моделювати конфігурацію їх ефективності діяльності в регіонах за системою координат життєвого циклу інноваційного потенціалу та прогнозувати стадії приросту доходу від реалізації туристичного бренда. Визначено, що важливий період постконфліктного відновлення індустрії туризму спрямований на відбудову зруйнованих війною територій та економічних зв’язків, він активізує початок відновлювальних заходів із сталим переходом у праксеологічну площину розвитку туристичних підприємств. Побудовано матрицю суб’єктів постконфліктного відновлення індустрії туризму, які розмежовано на чотири групи. Розроблено модель профілю життєвого циклу інноваційного потенціалу туристичного підприємства за фазами та стадіями рівня інтенсифікації ресурсів щодо просування інноваційного туристичного бренду. Запропоновано мультиатрибутивну модель критичного оцінювання туристичного бренду за структурою елементів. Доведено, при ідентифікації стадії життєвого циклу інноваційного потенціалу туристичних підприємств слід відмовитися від звичайно використовуваних координат «час – дохід» і перейти до визначення стадії життєвого циклу на основі індикаторів реалізації туристичного бренда за умови зміни інноваційних перетворень. Проведено економетричне прогнозування залежності потенційного доходу від реалізації туристичного бренду країни й факторними індикаторами інноваційних перетворень в індустрії туризму. Зроблено висновок, що інноваційний потенціал є головною умовою існування інноваційно орієнтованої туристичної системи регіонів країни й є базовою передумовою створення і комерціалізації інноваційного туристичного продукту, який на фоні впливу дестабілізуючих постконфліктних факторів економіки має стати значним поштовхом до вибору та впровадження інновацій в індустрії туризму.

Посилання

Биркович В. Модернізація туристично-рекреаційного потенціалу регіонів України. Статистика України. 2014. № 3. С. 32–34.

Чернікова В.І. Особливості інновацій у туризмі. Вісник ДІТБ. 2012. № 16. С. 89–94. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/chernikova.htm.

Чернега О.Б., Лохман Н.В. Модель життєвого циклу інноваційного потренціалу туристичного підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 2(70). С. 27–31.

Чернобай Л.І., Дума O.I. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. Економічний аналіз. 2015. № 22(2). С. 171–182.

Головчан A. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними. Торгівля і ринок України. 2009. № 27. С. 160.

Полчанов А.Ю. Формування механізму постконфліктного відновлення національної економіки. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 2017. № 6(59). С. 65–70.

Садков В.Г. Оцінка рівня інноваційності економіки та ключові напрямки формування цілісної багаторівневої національної інноваційної системи. Інноваційна економіка. 2006. № 1. С. 49–53.

Шевченко О.В. Заходи та інструменти відбудови господарства постконфліктних територій та протидія появі нових депресивних територій. Національний інститут стратегічних досліджень. 2017. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vidbudova-914af.pdf

The Travel & Tourism Competitiveness. 2021. URL: https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourismdevelopment-index-2021/.

Туристичний портал України. 2022. URL: http://www.stejka.com/ukr.

Global Tourism Trends. Tourism Market Data and Forecasts to 2026. 2022. URL: https://www.reportlinker.com/clp/6226.

Trusova N.V., Krasnodied T.L., Demko V. S., Zakharchenko O.H., Morozova O.S., Katsemir Ya.V. Guarantee of safe innovative development of the tourist industry of Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2022. № 41(2). P. 422–432.

Trusova N., Tsviliy S., Mykhailyk D., Ogloblina V., Marusei T. Innovative incentives of the tourism industry in the period of post-conflict reconstruction of Ukraine. Review of Economics and Finance. 2023. № 21. P. 1237–1248. DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.136 URL : https://refpress.org/ref-vol20-a136/

Васильєва Т.А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ, 2010.

Євдокимов В., Полчанов А. Вплив військових конфліктів на національні економіки країн постсоціалістичного простору. Бізнес-інформ. 2017. № 4. С. 48–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13